Get your voices heard

Give back to the community

Be the spark for change and inclusion

Welcome to Sparkle Change

Sparkle Change is a consumer research community where you can voice your opinions through participation in surveys and other types of market research activities, earn rewards, give back to and be connected to the community.

The pandemic has a disproportionately negative impact on the AAPI community. Discrimination comes from perception and perception comes from lack of authentic representation in the media and advertisement. Now it’s more important than ever to have your voice heard. There is a Chinese saying that “a single spark can start a prairie fire.” Your participation can be the spark that ignites positive changes in the advertising industry and AAPI community.

欢迎来到 Sparkle Change(星火燎原消费者调研社群)

Sparkle Change 是一个消费者调研社群,您可以通过参与问卷调查和其他类型的市场研究活动来表达您的意见,获得奖励,回馈社区并与其他亚裔社群建立联系。

스파클체인지에 오신걸 환영합니다.

스파클체인지(Sparkle Change)는미국계 아시안 시장 설문조사 커뮤니티 입니다.

설문조사에 참가해 자신의 의견을 이야기 하고, 금전적 보상을 통하여…

Chào mừng đến với Sparkle Change

Sparkle Change là một cộng đồng nghiên cứu người tiêu dùng, nơi mà bạn có thể nói lên ý kiến của mình thông qua việc tham gia vào các cuộc khảo sát và các hoạt động nghiên cứu thị trường khác, nhận được các phần thưởng, đóng góp và kết nối với cộng đồng…